Elektro Tramar Tramar Rent elektroinštalacije gradbeništvo storitev z gradbeno mehanizacijo urejanje okolice strojne inštalacije višinska dela elektro inženiring Tramar
Splošni pogoji ali določbe

Potrebni dokumenti, rezervacije in plačila, odpoved rezervacije

Rezervacija vozila je potrjena z vplačilom akontacije. Akontacijo najema v višini najema vozila vplačnik poravna osebno ali preko TRR-ja. Hkrati mora najemnik sporočiti preko telefona ali po e-pošti svoje podatke (ime in priimek najemnika, naslov, kontaktni telefon (naziv firme, naslov, davčno številko, kontaktno osebo, kontaktni telefon).

Stranka mora ob prevzemu vozila s seboj prinesti veljaven osebni dokument in vozniško dovoljenje. Pravne osebe lahko vozilo prevzamejo po plačanem predračunu, predložiti pa morajo tudi naročilnico s specifikacijo “najema vozila” in navedenim obdobjem najema. Z naročilnico so kriti morebitni dodatni stroški, ki bi lahko nastali
poleg osnovne najemnine plačane po predračunu. Brez izpolnjenih navedenih pogojev najem ni možen.

Najeto vozilo smejo voziti:

 • osebe stare nad 21 let, ki imajo veljavno vozniško dovoljenje najmanj dve leti,
 • najemnik ali pooblaščeni dodatni voznik.

Najeto vozilo ne sme biti uporabljeno oz. voženo:

 • za nadaljnjo pridobitno dejavnost brez vednosti najemodajalca (podnajem tretji osebi, plačljiv prevoz potnikov in blaga …),
 • za udeležbo na avtomobilskih tekmovanjih in testiranjih vozil,
 • za pogon ali vleko kateregakoli vozila ali predmeta brez vednosti najemodajalca,
 • če je voznik pod vplivom alkohola, mamil ali drugih zdravil,
 • če vozilo ni v voznem stanju oziroma je preobremenjeno s potniki, prtljago ali blagom,
 • nad dovoljeno hitrostjo,
 • v nezakonite namene (kraja, devizni in carinski prekrški),
 • za prevoz lahko vnetljivih ali nevarnih snovi,
 • prevoz živali
 • če je najemnik navedel lažne podatke,
 • izven cest 1., 2. in 3. reda.

Gornje omejitve se seštevajo in se ne izključujejo. V primeru kršenja teh določil in pogojev se voznik najemnik obvezuje, da bo povrnil nastalo škodo; višino škode določi najemodajalec.

Prevzem in vrnitev najetega vozila
Vozilo je v času trajanja najema neodtuljiva last najemodajalca. Najemnik se obvezuje, da bo vozilo vrnil v stanju, v kakršnem ga je prejel ter v dogovorjenem času in kraju.

Najem
Obračunska enota najema je en dan (24 ur), ki se po predhodnem dogovoru lahko tudi skrajša. Najemnik se obveže, da bo vozilo prevzel ob dogovorjeni uri. Če najemnik zamudi s prevzemom vozila manj kot 120 minut, se čas najema skrajša za čas zamude. V primeru, ko najemnik zamuja s prevzemom vozila več kot 120 minut od dogovorjene ure prevzema, so izpolnjeni pogoji za storniranje rezervacije. V kolikor želi najemnik podaljšati dogovorjeni čas najema, mora najmanj 24 ur pred potekom najemne pogodbe o tem pisno obvestiti najemodajalca ter pridobiti njegovo pisno soglasje. Podaljšanje se izvrši v poslovalnici Tramar Rent d.o.o. V primeru, da najemnik prekorači dogovorjeni čas najema, se prvih 30 minut ne obračuna; za tem se vsaka dodatna ura (do maksimalno 120 minut) obračuna v višini 1/2 dnevnega najema po veljavnem ceniku. V primeru, da najemnik prekorači dogovorjeni čas najema za več kot 120 minut in o tem najemodajalca ni obvestil, se smatra, da si je uporabnik protipravno prisvojil vozilo in ga je najemodajalec dolžan prijaviti tožilstvu. V primeru, da najemnik prekorači dogovorjeni čas najema za več kot 120 minut in za manj kot 24 ur, se najemniku obračuna najemnina po tarifi za zamujen dan po veljavnem ceniku. Zamujeni dnevi se obračunavajo dvojno po ceniku za posamezen dan najema. Oseba, ki prevzame vozilo ali samo podaljša pogodbo, s tem postane osebno odgovorna za plačilo najemnine skupaj z osebo, podjetjem ali organizacijo, v imenu katere je vozilo prevzela. V primeru, da najemnik krši katerikoli člen iz te pogodbe, se mu vozilo takoj vzame.

Zavarovanje in odgovornosti
Najemodajalec nudi najemniku kritje iz odgovornosti v smislu določb in pogojev o odgovornosti, katere določbe pogojev in izjeme vsebuje ta pogodba: za kritje škod prometne nesreče ali okvar, z izjemo okvar, ki izhajajo iz ene ali več omejitev v 1. členu te pogodbe in poškodb avtomobilskih pnevmatik, kolesnih obročev, pokrovov kolesnih obročev ter poškodb na podvozju vozila zaradi nasedlega avtomobila gredo v breme najemnika. Najemnik, ki je zavarovan z omejeno polico, se s podpisom te pogodbe zavezuje, da se bo ravnal po njenih določbah in pogojih. Najemnik se zavezuje, da povzročeno škodo, ki bi presegla zavarovalno vsoto v celoti poravna oz. 1% vrednosti avtomobila. Najemnik krije škodo, ki bi %nastala v primeru kraje avtoradia ali mehanske poškodbe le tega. Najemnik tudi krije škodo, ki je nastala, ko ni imel veljavne pogodbe oziroma veljavnega vozniškega dovoljenja. Original police je na ogled v poslovnih prostorih najemodajalca.

Obveznosti najemnika v primeru nezgode
Najemnik se obvezuje, da bo v primeru nezgode ščitil interese najemodajalca in njegove zavarovalnice s tem, da:

 1. bo zabeležil imena in naslove vseh vpletenih in prič nezgode ter registrske številke vpletenih vozil,
 2. ne bo priznal krivde tretjim osebam,
 3. bo poklical najemodajalčevo poslovalnico na telefon 031-760-278 ali in jo obvestil o škodi, tudi če je ta neznatna,
 4. ne bo zapustil poškodovanega vozila, dokler ga ne bo zavaroval in umaknil na varno,
 5. bo v primeru nezgode obvezno in takoj poklical ter počakal policijo, morebitnim poškodovanim pa nudil prvo pomoč,
 6. bo izčrpno izpolnil evropsko poročilo o nezgodi, izdelal skico in podal svojo izjavo, ki jo bo takoj dostavil najemodajalcu. Če najemnik ne bo postopal v skladu s temi določili in pogoji, bo odgovarjal za vse posledice in škodo, ki bi zaradi tega nastala najemodajalcu. V takšnem primeru najemodajalec tudi nima nobenih obveznosti do najemnika (niti za brezplačen, prevoz z mesta nezgode, zamenjavo vozila ali kakršnokoli drugo nadomestilo).

Kilometrina
Število prevoženih kilometrov v času trajanja najema se ugotavlja po tovarniško vgrajenem in zapečatenem števcu kilometrov. Dnevna omejitev prevoženih kilometrov je
400 kilometrov ali če je drugače navedeno v pogodbi o najemu. Vsak dodatni kilometer se plača po ceniku 0,1€/kilometer. Najemnik se obvezuje, da bo v primeru
poškodbe pečata oz. kilometrskega števca obvestil najbližjo poslovalnico najemodajalca, od katere bo dobil vsa potrebna navodila.

Vzdrževanje
Najemnik se obvezuje, da bo skrbel za vozilo in redno preverjal stanje olja v motorju in menjalniku, hladilne tekočine, zavorne tekočine, zračnega tlaka v zračnicah ter pogonskega goriva. Najemnik je dolžan plačati vse stroške, pogojene z nezadostnim in neskrbnim vzdrževanjem vozila.

V primeru okvare se najemnik obvezuje, da bo o tem obvestil najemodajalca, ta mu bo na osnovi informacij posredoval nadaljnja navodila. Vozilo se sme popraviti samo pri pooblaščenih servisih, za morebitno menjavo delov je potrebno predložiti originalni račun servisa. Če popravilo ni opravljeno na predpisan način, najemodajalec stroškov ne prizna. Morebitno škodo, ki bi bila povzročena zaradi neupoštevanja navodil najemodajalca, bo v celoti poravnal najemnik. Najemnik nima pravice zahtevati zamenjave vozila ali nadomestila za prevoz ali za druge stroške, ki bi nastali v času najema zaradi okvare ali prometne nezgode.

Gorivo
Gorivo ni vključeno v ceno najema. Vozilo je dostavljeno in mora biti vrnjeno s polnim rezervoarjem goriva, ki je predpisano za posamezen tip avtomobila, ali pa ga mora biti vsaj toliko, kot ga je bilo v rezervoarju ob prevzemu vozil. V nasprotnem primeru sme najemodajalec zaračunati poleg manjkajočega goriva tudi stroške polnjenja rezervoarja po veljavnem ceniku. Če najemnik vrne več goriva, se mu višek ne more obračunavati.

Dokumenti, ključi, registrske tablice
Vozilo je opremljeno z vsemi potrebnimi dokumenti, za katere najemnik v času najema polno odgovarja. Dokumenti o vozilu se ne smejo nikoli puščati v parkiranem oz. zapuščenem vozilu. Najemnik vozila ne sme pustiti nezaklenjenega. Ob izgubi zgoraj omenjenih predmetov je potrebno nemudoma obvestiti najemodajalca. Za izgubljene predmete vam bo najemodajalec zaračunal stroške po veljavnem ceniku.

Izguba lastnine
Najemodajalec ne odgovarja za najemnikovo lastnino ali lastnino druge osebe, ki jo je ta pustila v najetem vozilu ali na njem, v servisnem vozilu ali v poslovnih prostorih najemodajalca. Najemnik se izrecno odreka vsaki zahtevi, ki bi izhajala iz omenjenih izgub in z njimi povezanimi škodami.

Upoštevanje prometnih predpisov
Najemnik odgovarja in prevzema vse obveznosti, ki bi nastale zaradi neupoštevanja prometnih predpisov, nepravilnega parkiranja ali kršenja zakonov.

Vožnja v tujini
Za vožnjo najetega vozila izven Slovenije mora najemnik dobiti pisno soglasje najemodajalca oziroma mora biti v pogodbi navedena točna relacija vožnje. V primeru, da najeto vozilo ostane v tujini preko noči, je najemnik dolžan to parkirati varovani garaži ali parkirišču.

Odpoved rezervacije
Najemnik lahko kadarkoli stornira rezervacijo, vendar vse nastale stroške krije sam – vključno z administrativnimi stroški 15 Eur na rezervacijo. Pravico do odpovedi lahko uveljavlja na sedežu podjetja Tramar Rent d.o.o. in sicer obvezno v pisni obliki, sicer se odpoved rezervacije ne upošteva. Datum pisne odpovedi je osnova za obračun stroškov odpovedi.

V tem primeru ima Tramar Rent d.o.o. pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi najema, katerih višina je odvisna od časa, v katerem je najemnik predložil pisno ali elektronsko verzijo odpovedi:

 • za odpoved od 14 do 8 dni pred najemom – brez stroškov stornacije,
 • za odpoved od 7 dni in do 4 dni pred najemom – 30 % cene najema,
 • za odpoved 3 dni do 49 ur pred najemom – 50 % cene najema,
 • za odpoved manj kot 48 ur pred najemom – 100 % cene najema.
 • Plačila, zamuda, jamstvo, stroški.

Najemnik se obvezuje, da bo plačal obračunani znesek za najem vozila na mestu predaje vozila oziroma v dogovorjenem roku. V primeru, da najemnik tega ne stori, s tem izgubi morebitni popust, ki bi ga sicer imel, prištejejo pa se zakonsko veljavne zamudne obresti. Iz plačil izterjanih po dogovorjenem roku se najprej poravnajo morebitni stroški izterjave in zamudne obresti, šele nato pa neplačane najemnine. Najemnik jamči najemodajalcu, da ne bo utrpel nobene škode in nobenega sodnega postopka glede teh pravic in obveznosti in se zavezuje, da bo najemodajalcu povrnil vso škodo in vse stroške, ki bi mu iz teh naslovov morebiti nastali. Najemnik mora najemodajalcu povrniti tudi vse sodne in izvensodne stroške, davke, pristojbine in druge izdatke, ki so povezani z najemom, z zavarovanjem izvajanja določil oziroma z nadzorom nad tem in pristojbine, ki jih je ugotovil najemodajalec. Tako najemodajalec po teh določilih in pogojih ni dolžan plačati nikakršnih stroškov. Pri prevzemu vozila je potrebno ob podpisu pogodbe položiti tudi varščino. Znesek varščine je najmanj enak najemu vozila oziroma ga določi najemodajalec. Najemnik se zavezuje, da povrne najemodajalcu izgubo bonusa in vse stroške, ki bi nastali zaradi najemnikove malomarnosti in nespoštovanja »Splošnih pogojev najema«. V primeru izgube dohodka zaradi najemnikove malomarnosti, najemodajalec zadrži varščino v višini celotne škode, ki je nastala. V primeru, da je nastala škoda višja kot varščina, se najemnik zavezuje, da bo plačal razliko v ceni takoj. Varščina se vrne ob pravočasni vrnitvi nepoškodovanega vozila. V primeru, da je vozilo vrnjeno umazano, zaleteno ali kako drugače poškodovano ali če količina goriva v rezervoarju ni zadostna, najemodajalec varščino zadrži in sicer v višini stroškov ali izgube dohodka.